Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

okreslenie splaty dlugow dla wierzycieli

Ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli jest jednym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Postanowienie wydane przez sąd w tej sprawie otwiera dłużnikowi przysłowiową ostatnią prostą w kierunku oddłużenia się. Jako, że okres spłacania przez upadłego wierzycieli może trwać kilka lat, konieczna wydaje się być weryfikacja rzetelności dłużnika w wykonywaniu planu. Odpowiedzią na to jest coroczne sprawozdanie, które stanowi jeden z obowiązków dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty jako obowiązek dłużnika

Jak wynika z art. 49118 ust. 3 Prawa upadłościowego upadły jest obowiązany składać sądowi sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Sama treść przepisu nakłada więc na upadłego bezwzględny obowiązek regularnego raportowania swojej sytuacji finansowej w ramach realizacji planu spłaty.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli składane jest corocznie, a jego termin określony jest na 30 kwietnia. Warto zauważyć, że pierwsze sprawozdanie powinno zostać sporządzone za okres od prawomocnego ustalenia planu spłaty do 31 grudnia roku, w którym plan spłaty został ustalony. Sprawozdanie to stanowi przejaw funkcji kontrolnej sprawowanej przez sąd nad postępowaniem upadłościowym.

Rzetelne sporządzenie sprawozdania jest o tyle ważne, że dzięki niemu sąd widzi postępy poczynione przez upadłego w spłacie zobowiązań. Warto zauważyć, że jest ono sporządzane rocznie. Nie jest to więc jakoś szczególnie uciążliwy obowiązek spoczywający na upadłym. Uciążliwy stać się może dopiero wówczas, gdy upadły wykona go w sposób niedbały lub nie wykona go wcale. O konsekwencjach grożących upadłemu nieco niżej.

Co napisać w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty?

Zgodnie z przepisem art. 49118 ust. 3 ustawy sprawozdanie powinno zawierać:

  • wykaz przychodów osiągniętych przez upadłego – należy przedstawić przychody ze wszystkich źródeł m.in. z: umowy o pracę , umowy o dzieło, umowy zlecenia, emerytury i renty, zysków kapitałowych;
  • kwoty spłacone wierzycielom w ramach realizacji planu spłaty;
  • informacje o nabytych przez upadłego składnikach majątkowych o wartości przekraczającej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z ustaleniami Prezesa GUS), czyli w przeliczeniu kwoty 7462,25 zł,
  • jako załącznik kopię złożonego w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania podatkowego.

Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania?

Niedostosowanie się przez upadłego do obowiązku wynikającego z art. 49118 ust. 3 Prawa upadłościowego może skutkować konsekwencjami o różnym stopniu dokuczliwości. Przede wszystkim w przypadku, gdy upadły nie złoży sprawozdania w terminie wyżej przywołanym, może skutkować to uchyleniem planu spłaty wierzycieli i umorzeniu postępowania bez oddłużenia upadłego. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, gdy sprawozdanie zostało sporządzone nierzetelnie, np. poprzez zatajenie osiągniętych przychodów lub zaniżenie wartości nabytych składników majątkowych.

Uchylenie planu spłaty może doprowadzić do sytuacji, w której zobowiązania upadłego konsumenta nie będą podlegały umorzeniu. Wówczas całe postępowanie zostanie uznane poniekąd za niebyłe, a upadły, a raczej na powrót „dłużnik”, stanąłby znów przed wyzwaniem spłaty wszystkich wymagalnych wierzytelności wraz z naliczonymi przez wierzycieli odsetkami.

Konsultacja sprawozdania z radcą prawnym

Sporządzenie oraz złożenie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli nie jest czynnością cechującą się szczególnym skomplikowaniem. Mając jednak na uwadze poważne konsekwencje, jakie mogą wynikać z niedopełnienia przez upadłego tego obowiązku, mimo wszystko zaleca się konsultację z prawnikiem w celu zapewnienia kompletności sprawozdania. Oferujemy profesjonalną poradę prawną świadczoną także w kwestii odpowiedniego przygotowania sprawozdania z realizacji planu spłaty wierzycieli.

Polecane artykuły